Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geupdate op 26-01-2024 om 23:25. Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u mailen naar mail@rickgriemink.com.

1. Definities
Opdrachtnemer; de partij (Rick Griemink) waarmee Wederpartij een Overeenkomst is aangegaan;
Wederpartij; de partij waarmee opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan;
Overeenkomst; betekent iedere overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren en verrichten van diensten of zaken richting wederpartij.


2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Offertes en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer voor het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij in de offerte anders vermeld. Indien de offerte niet binnen de termijn van 30 dagen wordt aanvaard, komt de offerte te vervallen.
3.2 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door wederpartij aan opdrachtnemer gegeven eisen en specificaties, waarop opdrachtnemer zijn offerte heeft gebaseerd. Mits dit niet het geval is kan de offerte prijswijzigingen ondergaan.
3.3 Overeenkomst dient door de wederpartij per e-mail te worden bevestigd. Indien de wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
3.4 Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden nimmer aanvaard.


4. Uitvoering van overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren en is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 
4.2 De wederpartij is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is, om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de kosten voor meerwerk daarvan worden doorberekend.
4.4 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd heeft opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de wederpartij niet wordt betaald is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten.
4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase per e-mail heeft goedgekeurd.


5. Annulering door wederpartij
Bij uitstel of annulering door de wederpartij is de wederpartij gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van overeengekomen, of redelijkerwijs te verwachten, honorarium van opdrachtnemer:
(a) in geval van annulering uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van overeenkomst, 0% van dat honorarium;
(b) in geval van annulering uiterlijk 5 dagen voor uitvoering van overeenkomst, 25% van dat honorarium;
(c) in geval van annulering uiterlijk 3 dagen voor uitvoering van overeenkomst, 50% van dat honorarium;
(d) in geval van annulering uiterlijk 1 dag voor uitvoering van overeenkomst, 75% van dat honorarium.


6. Overmacht
6.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een opdrachtnemer niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen opdrachtnemers onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang per e-mail op te zeggen.
6.3 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen.


7. Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de wederpartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
7.2 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan wederpartij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
7.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is daarom beperkt tot de vergoeding welke opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.
7.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
7.6 Voor personen die opdrachtnemer op aanwijzing van wederpartij heeft ingeschakeld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
7.7 Opdrachtnemer is, indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfs-stagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door wederpartij geleden directe vermogensschade is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
7.8 Wederpartij is verplicht om binnen 14 dagen nadat wederpartij een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer.
7.9 Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is opdrachtnmer op geen enkele wijze verplicht tegenover wederpartij om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.


8. Klachten
8.1 Klachten over de geleverde diensten/zaken dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na levering van de betreffende dienst/product per e-mail te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnmer in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de diensten/zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
8.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
8.4 De prestatie van opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
8.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.


9. Betaling
9.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, verzend- en transportkosten en reiskosten (á €0,30 per km).
9.2 Wederpartij dient de facturen van opdrachtnemer binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.
9.3 Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De wederpartij krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan 14 dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de wederpartij na 14 dagen nog steeds verzuimt, dan is opdrachtnemer genoodzaakt een laatste aanmaning te sturen waarna wederpartij één laatste maal 14 dagen de tijd heeft om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de wederpartij na de laatste aanmaning niet betaald heeft zal opdrachtnemer opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de wederpartij te innen.
9.4 Indien opdrachtnemer besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen is wederpartij, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €250,00 (tweehonderd vijftig Euro). Buitengerechtelijke (incasso) kosten komen voor rekening van wederpartij.
9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de overeenkomst een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een borgsom, te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van wederpartij naar opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer zekerheidsstelling verlangt, is opdrachtnemer gerechtigd haar (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld. De zekerheidsstelling wordt verrekend met de uiteindelijke te betalen som.


10. Gebruik en licentie
10.1 Opdrachtnemer is maker en heeft daarom het auteursrecht op het gemaakte materiaal en/of eindproduct. Deze rechten worden niet overgedragen. Wel geeft opdrachtnemer de wederpartij een licentie om het afgeleverde eindproduct overal en waar dan ook te vertonen.
10.2 De wederpartij mag niet zonder toestemming van opdrachtnemer het eindproduct, of delen daarvan hergebruiken of wederverkopen.
10.3 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het eindproduct te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


11. Beeldmateriaal en opslag
Tenzij anders afgesproken in de overeenkomst wordt beeldmateriaal maximaal 60 dagen na afronding van de overeenkomst bewaard.


12. Geschillen
Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.


13. Zelfstandigheid
Opdrachtnemer voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst zoals door de belastingdienst van bepaalde zelfstandigen wordt verwacht is niet van toepassing.


14. Privacyverklaring
Opdrachtnemer zorgt voor een veilige omgang met data en gevoelige informatie. Opdrachtnemer bewaart enkel gegevens die nodig zijn voor de zorgvuldige uitvoering van overeenkomst. Gegevens en materiaal worden niet gedeeld of verkocht aan derden. Alle data wordt offline opgeslagen.